Bản rộng 9.5 dày 1.3cm bó 20 thanh dài 2.44

Liên hệ