Bản rộng 2.2 dày 1.0 bó 100 thanh dài 2.44

Liên hệ