Bản rộng 1.8 dày 1.5cm bó 100 thanh dài 2.44

Liên hệ