Bản rộng 1.6 dày 1.0cm bó 100 thanh dài 2.44

Liên hệ